Veleposlaništvo RS Praga /Konzularne informacije /Koristne informacije za državljane Republike Slovenije /

Koristne informacije za državljane Republike Slovenije

Izguba ali kraja dokumentov

V primeru izgubljenih dokumentov predlagamo, da na Veleposlaništvu RS v Pragi najprej preverite, ali so bili ti dokumenti s strani češke policije poslani na veleposlaništvo. Vkolikor so bili vaši dokumenti predani češki policiji (npr. da ste jih pozabili v taxiju ali kje drugje), policija običajno v roku nekaj dni te dokumente pošlje na naše veleposlaništvo.

V primeru izgube potnega lista oz. osebne izkaznice je potrebno izgubo ali krajo prijaviti pristojnim organom države (policija), v kateri je bil dokument izgubljen. S tem se imetnik potnega lista med drugim tudi zavaruje pred morebitnimi zlorabami izgubljenega potnega lista.

Nato na najbližjem diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS oziroma, v primeru, da RS v državi nima diplomatsko-konzularnega predstavništva, na kateremkoli diplomatsko-konzularnem predstavništvu države članic EU pridobi potni list za vrnitev.

Za izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno predložiti potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta ter fotografijo. Prav tako mora prosilec dokazati svojo identiteto, za kar potrebuje nek osebni dokument s fotografijo. Priporočljivo je, da si pred odhodom v tujino priskrbi overjeno fotokopijo potnega lista (katero hrani ločeno od originalnega dokumenta).

Države, za katere državljani RS ne potrebujejo vizuma
 
Seznam držav, za katere državljani RS ne potrebujejo vizuma najdete na internetni strani Ministrstva za zunanje zadeve - http://www.mzz.gov.si/index.php?id=35

Zdravstveno zavarovanje

Začasno bivanje v državah članicah EU in EGP
Slovenske zavarovane osebe so v času zasebnega in službenega potovanja, strokovnega izpopolnjevanja, študija in iskanja zaposlitve kot brezposelne osebe v drugi državi članici EU in EGP od 1. junija 2004 dalje upravičene do zdravstvenih storitev, ki so potrebne iz zdravstvenih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici. Pravico do navedenih zdravstvenih storitev lahko zavarovane osebe uveljavljajo na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja oziroma certifikata, in sicer neposredno pri zdravnikih, ki so del javne zdravstvene mreže. Zavarovane osebe so na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja upravičene do zdravstvenih storitev pod pogoji, kot jih določa nacionalna zakonodaja določene države članice za svoje državljane, kar pomeni, da so tudi zanje obvezna določena doplačila oz. participacije, v kolikor tako določajo predpisi države članice, kjer se uveljavlja storitev.

Stalno bivanje v državah članicah EU in EGP
Slovenske zavarovane osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in se za stalno preselijo v drugo državo članico EU in EGP, lahko uveljavljajo pravico do zdravstvenih storitev na način in v obsegu, ki ga določajo pravni predpisi v državi bivanja. To pravico lahko uveljavljajo na podlagi prijave v zavarovanje za tujino, ki jo izvede pristojna območna enota ali izpostava ZZZS.

Podrobnejše informacije so na voljo na internetni strani: http://www.zzzs.si/

Matične zadeve

Pravno podlago za opravljanje matičnih zadev predstavljata Pariška konvencija o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino (1956) in Dunajska konvencija o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih oziroma za tujino (1976) ter slovenski predpisi, ki urejajo to področje (med drugimi Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o matičnem registru, Zakon o matičnih knjigah, Zakon o osebnem imenu, Zakon o splošnem upravnem postopku idr.). Med Republiko Slovenijo in Češko republiko je pravna podlaga tudi Sporazum o ureditvi pravnih razmerij v civilnih, družinskih in kazenskih zadevah (1964), ki je bil sklenjen med nekdanjo SFRJ in ČSSR, na podlagi Akta o nasledstvu med RS in ČR. Sporazum med drugim omogoča, da se izpiski iz matičnih knjig pošiljajo brezplačno po diplomatski poti.
Najpogostejša opravila konzularnega oddelka iz naslova matičnih zadev so:
posredovanje izpiskov iz matičnih knjig za državljane RS, ki so bili rojeni v tujini, ki so tam sklenili zakonsko zvezo ali so tam preminuli, vpis matičnih dejstev v rojstno knjigo, poročno knjigo oziroma matično knjigo umrlih, posredovanje zahtev in izjav državljanov RS za spremembo osebnega imena
in druga opravila iz tega naslova.

Overitve v mednarodnem prometu

Namen overitve ni potrditev resničnosti vsebine listine, temveč verodostojnost podpisa ali žiga oziroma istovetnost z izvirnikom pri fotokopiji /prepisu.

Na podlagi Akta o nasledstvu pogodb sklenjenih med nekdanjo SFRJ in ČSSR, ki ga je Republika Slovenija podpisala s Češko republiko in ki velja od 24.05.1994, je v veljavnosti Sporazum o ureditvi pravnih razmerij v civilnih, družinskih in kazenskih zadevah (1964), ki omogoča, da se listine, ki jih je izdal ali overil pristojni organ ene države pogodbenice in so opremljene z uradnim pečatom in podpisom, lahko uporabljajo v drugi državi brez nadaljnjega overjanja. To se nanaša tudi na prevode listin, ki jih je overil pristojni organ.
Omenjeni sporazum omogoča tudi, da se izpiski iz matičnih knjig pošiljajo brezplačno po diplomatski poti.

Češka republika ni podpisnica Pariške konvencije o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino iz leta 1956 in tudi ne Dunajske konvencije o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih, iz leta 1976. Izpiski iz matičnih knjig na mednarodnem obrazcu na Češkem tako niso priznani.