Veleposlaništvo RS Praga /Konzularne informacije /Pogosta vprašanja /

 

 

Potovanje otrok čez ozemlje Slovenije

Novela  Zakona  o  potnih  listinah  (Uradni  list, št. 41/2009) je ukinila dovoljenje  zakonitega  zastopnika  za  otroke  do  dopolnjenega  15.  leta starosti,  ki  v  tujino  ali  iz tujine potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika.  Za  prehod  meje otrok potrebuje le veljaven osebni dokument – osebno izkaznico ali potni list.

Izjema  velja  le  za  mejo  z  BIH.  Bosanski mejni organi zahtevajo poleg veljavnega potovalnega dokumenta še soglasje zakonitega zastopnika. Obrazec
soglasja  lahko zakoniti zastopnik pridobi na vseh upravnih enotah v RS ali na spletni strani Ministrstva za zunanje.

Potrdilo o živetju

Uživalci pokojninskih in invalidskih prejemkov, ki živijo v tujini, morajo Zavodu upoštevajoč ZPIZ-2 enkrat letno posredovati potrdilo o živetju, katero mora biti potrjeno s strani pristojnega državnega ali upravnega organa države bivanja (lahko tudi veleposlaništva).

V ta namen Zavod enkrat letno vsem uživalcem, ki živijo v tujini, posreduje na naslov bivališča obrazec 'Potrdilo o živetju', katerega morajo uživalci v celoti izpolniti, ustrezno overiti in originalnega vrniti Zavodu.

Uživalcem, ki živijo v državah na območju bivše SFRJ, Zavod obrazce posreduje praviloma v mesecu novembru, uživalci jih morajo vrniti Zavodu najkasneje v mesecu januarju prihodnjega koledarskega leta; vsem ostalim uživalcem, ki živijo na območju drugih tujih držav, pa Zavod takšen obrazec posreduje praviloma v mesecu aprilu in ga morajo uživalci vrniti najkasneje do meseca junija istega koledarskega leta.

V kolikor uživalec iz kakršnegakoli razloga obrazca 'Potrdilo o živetju' ni prejel preko pošte, ga lahko dobi na spletni strani Zavoda v segmentu nakazovanje pokojnin pod točko b.

Če Zavod pravočasno ne prejme potrdila o živetju, mora Zavod upoštevajoč ZPIZ-2 začasno ustaviti izplačevanje pokojnine do prejetja zahtevanega potrdila.

več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Potovanje s češkim dovoljenjem za prebivanje, vizumom

Imetniki dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala ena izmed držav pogodbenic Schengenskega sporazuma (npr. Češka republika), lahko z navedenim dovoljenjem in veljavno potno listino vstopijo v Republiko Slovenijo in v njej prebivajo največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže treh mesecev v obdobju šestih mesecev, računajoč od dneva prvega vstopa v eno od držav pogodbenic oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja za prebivanje, če je ta krajša.

Imetniki vizuma, ki ga je izdala druga država pogodbenica Schengenskega sporazuma, lahko v času veljavnosti vizuma vstopijo v Republiko Slovenijo in v njej prebivajo največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je vizum izdala, ne preseže treh mesecev v obdobju šestih mesecev, računajoč od dneva prvega vstopa v eno od držav pogodbenic oziroma do poteka veljavnosti vizuma, če je ta krajša.

Več koristnih informacij najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Potrdilo o nekaznovanosti

S 1.2.2008 se za potrdila iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških in evidence kazenskih točk, ukinja plačevanje upravnih taks - vsa ta potrdila so takse prosto.

Potrdilo o nekaznovanosti je mogoče pridobiti samo na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vlogo upravičena oseba (fizična ali pravna) pošlje po pošti na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, ali odda pri varnostniku na ministrstvu, ali pošlje po faksu na št. 01 369 56 25. Fizična oseba pa lahko odda tudi elektronsko vlogo preko sistema ESJU (Elektronske storitve javne uprave), če ima svoje digitalno potrdilo.

Oddelek za evidence pošlje potrdilo iz kazenske evidence prosilcu po pošti na naslov, ki ga navede v vlogi (tudi v tujino).

V vlogi mora prosilec tudi navesti namen izdaje potrdila.

Vnos domačih živali na ozemlje EU

Uredba (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske (nekomercialne) premike hišnih živali predpisuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni tako pri premikih med državami članicami Evropske unije, kot pri premikih omenjenih živali iz tretjih držav čez imenovane mednarodne mejne prehode.

Uvedla je potni list – identifikacijski dokument, ki mora spremljati pse, mačke in bele dihurje. V omenjenem dokumentu mora biti potrjeno veljavno cepljenje proti steklini, ki ga lastniki opravijo pri svojem veterinarju, slednji pa mora v potni list vpisati vse potrebne podatke o vseh opravljenih cepljenjih. V kolikor posamezne države (članice EU ali tretje države) zahtevajo še dodatna cepljenja ali preiskave, morajo biti le-te opravljene in potrjene.

Uredba je predpisala tudi obvezno označevanje živali. Po 3. juliju 2011 je veljavna metoda označevanja živali le z elektronskimi mikročipi (transponderji), ki omogoča enostavno povezavo z ustreznimi potnimi listi živali.

Več relevantnih informacij lahko dobite na tej povezavi.

Sklepanje zakonske zveze v Češki republiki

Oseba, ki je tujec in si želi skleniti zakonsko zvezo na Češkem, mora skupaj z vprašalnikom za sklenitev zakonske zveze predložiti:

a) rojstni list,
b) dokazilo o državljanstvu,
c) dokazilo o pravni sposobnosti za sklenitev zakonske zveze,
d) potrdilo o osebnem stanju in prebivališču, v primeru, da ga tuja država izdaja,
e) potrdilo o smrti pokojnega zakonca, če gre za ovdovelega tujca; tega dokazila ni treba predložiti v primeru, da je to dejstvo navedeno v dokazilu o pravni sposobnosti za sklenitev zakonske zveze,
f) pravnomočno sodbo o razvezi zakonske zveze, če je tujec, ki želi skleniti zakonsko zvezo ločen,
g) potrdilo, da bo zakonska zveza priznana v domovini tujca, če ga sklene zastopnik,
h) končna odločitev sodišča o prekinitvi partnerstva ali potrdilo o smrti pokojnega partnerja, v primeru, da se gre za tujca, ki je živel v partnerstvu,
i) dokument, s katerim je možno potrditi svojo identiteto.
 
Oseba, ki se namerava poročiti, mora predložiti tudi potrdilo, ki ga izda Policija Češke republike o upravičenosti prebivanja na ozemlju Češke republike: to ne velja, če gre za državljana Evropske unije, državljana druge države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru ali njegove družinske člane. To potrdilo ne sme biti starejše od 7 delovnih dni na dan sklenitve zakonske zveze.
 
Podatki navedeni višje pod točkami b) do d) so lahko navedeni v enem dokumentu; državljanstvo se lahko dokaže tudi s potnim listom.
 
Dokazilo o pravni sposobnosti za sklenitev zakonske zveze ne sme biti na dan sklenitve zakonske zveze starejše od 6 mesecev.

Iz navedenega izhaja, da mora oseba, če je tujec in državljan države članice Evropske unije, predložiti iste dokumente kot ostali tujci razen tistih, ki imajo že omenjeno potrdilo o upravičenosti prebivanja na ozemlju Češke republike, ki ga izda Policija Češke republike.
 

Priznavanje poroke, sklenjene na Češkem v Sloveniji

Listino,  s  katero  oseba  dokazuje  sklenitev  zakonske  zveze v tujini - izpisek  iz  poročne  matične  knjige,  mora  izdati  pristojni  organ.  Za priznavanje  te  listine  v  Sloveniji  pa  je  potrebna še njena predhodna overitev  in  prevod.

Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP) namreč  določa,  da  morajo  biti tuje javne listine za uporabo v Sloveniji overjene  na  predpisan  način.  Kakšna  bo  ta  overitev, pa je odvisno od države, kjer se zakonska zveza sklepa.

Češka  je podpisnica Haaške konvencije. Izpisek o sklenjeni zakonski  zvezi  mora biti preveden v slovenski jezik pri sodno zapriseženem prevajalcu. Kontakt sodno zapriseženega prevajalca pa lahko dobite na Veleposlaništvu RS v Pragi.